top of page

Yönetişim ( Corporate Governance)

Kurumsal Yönetim; şirket yönetiminde, iş süreçlerinde ve paydaşlarla

ilişkilerde, eşitlik, şeffaflık, hesap verebilirlik ve sorumluluk yaklaşımıyla;

şirket faaliyetlerinin etkinlik ve verimliliği, raporlama güvenirliği, yasal

düzenlemelere uygunluk, paydaşların hak ve çıkarlarının korunması için

güvence sağlayan yaklaşım ve ilkelerin ifadesidir. Şirket ve kurumların

varlıklarının sürekliliğini hedeflemektedir.
 

Hizmetlerimiz aşağıda belirtilen konu başlıklarını kapsayacak şekildedir.
 

• Süreç ve iş adımları

• Risk ve kontroller

• Organizasyon ve insan kaynağı

• Teknoloji  kullanımı

bottom of page